AutoDuals silikons a/m durvju gumijām, 300ml

4.35Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:SIL300
Grupa:AutopiederumiPreces Ziemai
Ražotājs:AutoDuals
Pieejams
noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :>50 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :22 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :13 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :19 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :12 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :20 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Vienības gatve veikals :10 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Plaša pielietojuma līdzeklis aizsardzībai un konservācijai cauru gadu. Konservē, saglabā elastību, pasargā automobiļa gumijas elementus – riepas, blīvgumijas, bamperus, spoiilerus no oksidēšanās un sprēgāšanas. Pasargā durvju, bagāžas nodalījumu un motora pārsega blīvgumijas pret piesalšanu, sacietēšanu un plaisāšanu. Novērš mitruma veidošanos uz augstsprieguma vadiem, atvieglojot dzinēja iedarbināšanu zemās temperatūrās un paaugstināta gaisa mitruma apstākļos. Pasargā akumulatoru baterijas polus no apsūbēšanas un uzlabo vadītspēju. Novērš durvju eņģu čīkstēšanu un atstāj ilgstošu aizsargpārklājumu.

 

Maisījuma bīstamība:

 

Signālvārds: BĪSTAMI!

Brīdinājuma uzraksti: 

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H315 Kairina ādu. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi:

P102 Sargāt no bērniem. P260 Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.  Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P331 NEIZRAISĪT vemšanu. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Drošības datu lapa: SIL300

 

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumuBEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas