CarPlan Ultra auto šampūns ar vasku , 1L

4.80Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:POL101
Grupa:Auto ķīmija un piederumi kopšanaiVirsbūves un motora kopšana, tīrīšanaMazgāšanas līdzekļi
Ražotājs:CarPlan
Pieejams
noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :>50 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā T/C Liiba, Ķekava :1 gbRīgas iela 22a, T/C Liiba, Ķekava, (Piegāde katru dienu)
noliktavā T/C Valdeka, Jelgava :6 gbRīgas iela 11a, T/C Valdeka, Jelgava (Piegāde trešdienās)
noliktavā T/C Maxima, Slokas iela :6 gbSlokas iela 115, T/C Maxima, Rīga (Piegāde ceturtdienās)
noliktavā T/C Rimi, Salaspils :5 gbSkolas iela 4E, T/C Rimi, Salaspils (Piegāde otrdienās)
noliktavā T/C Dauga, Ogre :7 gbRīgas iela 23, T/C Dauga, Ogre (Piegāde otrdienās)
noliktavā T/C Maxima, Vienības gatve :2 gbVienības gatve 113, T/C Maxima, Rīga (Piegāde ceturtdienās)
noliktavā T/C Domina Shopping, Rīga :8 gbIeriķu iela 3, T/C Domina Shopping, Rīga (Piegāde pirmdienās)
Produkta apraksts

Efektīvi attīra virsmu no dubļiem un ceļa netīrumiem, atstājot vaska kārtu uz virsmas. Neastāj švīkas.

Maisījuma bīstamība:Signālvārds: UZMANĪBU!

Brīdinājuma uzraksti:

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Drošības prasību apzīmējumi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. P264 Pēc rīkošanās nosmērēto ādu kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

Satur: 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.

Mazgāšanas līdzekļu marķējums: Drošības datu lapa: POL101

Drošības datu lapa
Parametri
Produkta veids:Šampūns
Iepakojuma veids:Pudele
Uzdot jautājumuBEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas