Privātuma politika

SIA “TSC Duals” rūpējas par savu lietotāju datiem un pilnībā apņemas tos aizsargāt, apstrādājot tos tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši juridiskajām saistībām. Šajā privātuma politikā ir aprakstīts veids un nolūks, kādā mēs apstrādājam personas datus, kā arī datu subjekta tiesības.

Mēs apstrādāsim fizisku personu datus tikai šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Piekļūstot un lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat gan šajā privātuma politikā izklāstītajam, gan Sīkdatņu politikai.

 

 

1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

Personas datu apstrādes pārzinis ir:

SIA „TSC Duals”

Reģistrācijas numurs: 40003528558

Juridiskā adrese: „Baltegles”, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.

Telefons: 24334334.

E-pasts: info@tscduals.lv

 


 

2. KONTAKTINFORMĀCIJA SAZIŅAI PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem vai veidu kā tie tiek apstrādāti, lūdzu, sazinieties ar mums telefoniski 24334334, pa e-pastu, rakstot uz info@tscduals.lv vai izmantojot mūsu juridisko adresi.

 


 

3. PERSONAS DATU IEGŪŠANAS VEIDI

Jūsu datus mēs iegūstam tikai, lai spētu nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti, satura un pakalpojumu kvalitāti. Mēs iegūstam tādus datus kā vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, ar preču iegādi saistīti dati, mūsu tīmekļa vietnes lietotājvārdi un paroles, kā arī cita informācija, ko jūs sniedzat mums.

Lietotāju personas dati tiek iegūti un izmantoti tikai pēc lietotāja piekrišanas saņemšanas. Izņēmums piemērojams tādos gadījumos, kad iepriekšēju piekrišanu nav iespējams saņemt objektīvu iemeslu dēļ un datu apstrāde ir pieļaujama, pamatojoties uz normatīvo aktu noteikumiem. Paziņotos datus mēs bez Jūsu piekrišanas izmantojam, lai apstrādātu un izpildītu Jūsu pasūtījumu.

 


 

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

 

Apstrādājot personas datus, tiesiskais pamats tam ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – VDAR:

 

 • Pieprasot datu subjekta piekrišanu, tiesiskais pamats ir  VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

 • Apstrādājot personas datus, kas ir nepieciešami tāda līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

 • Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama kāda mūsu uzņēmumam saistoša juridiska pienākuma izpildei, tad kā tiesiskais pamats kalpo VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

 • Gadījumā, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu skartās personas (datu subjekta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses, tad tās tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

 • Ja apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu leģitīmas mūsu uzņēmuma vai trešo personu intereses, un ja datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas par iepriekš minētajām interesēm, tad datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta regulējumā

 


 

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI:

- Interneta veikala pakalpojuma nodrošināšana;

- Jaunumu par mūsu produktiem nosūtīšana;

- Preču pārdošana un piegāde

- Darījumu noformēšana

- Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību

- Lietotāja reģistrācija, kas ir nepieciešama, lai izpildītu ar lietotāju noslēgtu līgumu vai arī īstenotu darbības pirms līguma slēgšanas.

- Saziņa ar mūsu darbiniekiem

- IP adreses saglabāšana, lai ļautu caur lietotāja datoru piekļūt tīmekļa vietnei. Šajā nolūkā lietotāja IP adrese ir jāsaglabā uz sesijas laiku.

 


 

6. PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Lai varētu nodrošināt jums savus pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, kuras var saņemt tikai minimālu nepieciešamo personas datu apjomu, atkarībā no to konkrētās funkcijas un nolūkiem, palīdzot nodrošināt un uzlabot mūsu pakalpojumus un uzņēmējdarbību. Mēs kopīgosim personas datus tikai ar tādiem trešās personas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies ievērot piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās saistības.

Trešās personas, kurām var tikt nodoti Jūsu dati:

1) Mūsu līgumpartneri:

 • Grāmatvedības sistēmas apkalpojošais uzņēmums

 • Personas datu kategorijas: Interneta veikala klientu identifikācijas dati, kontaktinformācija.

 • Datu apstrāde nepieciešama grāmatvedības sistēmu darbības nodrošināšanai.

 • Informāciju tehnoloģiju servisa nodrošinātājs

 • Personas datu kategorijas: internetveikala klientu - identifikācijas dati, preču pirkumu dati.

 • Datu apstrāde nepieciešama informāciju tehnoloģiju pakalpojumu nodrošināšanai, kļūdu sistēmas darbībā novēršanai un prevencijai.

 • Auditorfirma

 • Personas datu kategorijas: internetveikala klientu identifikācijas dati.

 • Datu apstrāde nepieciešama – PĀRZIŅA saimnieciskās darbības pārbaudei.

 • Kurjera pakalpojumu sniedzējs

 • Personas datu kategorijas: interneta veikala klientu identifikācijas dati un kontaktinformācija.

 • Datu apstrāde nepieciešama – darījuma izpildei, preču piegādes nodrošināšanai.

2) Valsts un pašvaldību iestādes, lai ievērotu juridiskās prasības un atbildētu uz likumīgiem tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem, kā arī mūsu vai trešo personu likumīgo interešu aizstāvībai.

 


 

7. PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠAJĀM PASAULES VALSTĪM

Uzņēmums darbojas Latvijas Republikā, taču mums ir tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nosūtīt datus Trešās personas pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas un kas palīdz nodrošināt un uzlabot savus pakalpojumus un uzņēmējdarbību.

Ja mēs nosūtīsim personas datus ārpus Latvijas Republikas, mēs ievērosim visas piemērojamo tiesību aktu prasības, piemēram, nosūtīsim personas datus tikai tādiem mūsu partneriem, kas ir uzņēmušies atbilstošas datu apstrādes un aizsardzības prasības un kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni vai ir snieguši atbilstošas garantijas.

 


 

8. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs glabājam  un apstrādājam Jūsu datus, kamēr pastāv mērķis, kura nodrošināšanai dati tika iegūti. Tai skaitā, arī lai izpildītu radušās juridiskās saistības, risinātu savstarpējās domstarpības, ja tādas radušās, novērstu krāpniecību un ļaunprātīgu izmantošanu, izpildītu mūsu līgumsaistības un/vai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses. Datu glabāšanas ilgums nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos termiņus.

 


 

9. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

9.1. Tiesības iegūt informāciju

No mums Jūs varat pieprasīt informāciju par to, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus.
Ja jūsu datu apstrāde tiek īstenota, tad Jūs varat no mums pieprasīt sniegt šādas ziņas:

1. nolūks, kādā tiek apstrādāti personas dati;
2. apstrādāto personas datu kategorijas;
3. saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem tika vai vēl tiks atklāti ar Jums saistītie personas dati;
4. plānotais ar Jums saistīto personas datu saglabāšanas ilgums;
5. visa pieejamā informācija par datu izcelsmi, ja personas dati tiek iegūti no trešās personas;

6. vai ar Jums saistītie personas dati tiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 

9.2. Tiesības veikt labojumus

 

Jums ir tiesības veikt labojumus un/vai papildinājumus mums sniegtajos datos, ja apstrādātie ar Jums saistītie personas dati nav pareizi vai pilnīgi.

Interneta veikala klienti savu datu labošanu var veikt paši savā interneta veikalā reģistrētajā profilā.

 

9.3. Tiesības dzēst datus

 

Jūs varat pieprasīt nekavējoties dzēst ar Jums saistītos personas datus, un mēs nekavējoties šos datus dzēsīsim, ja ir radies kāds no normatīvajos aktos noteiktajiem iemesliem.

 

 

9.4. Tiesības atsaukt datu aizsardzības tiesībās noteikto piekrišanas paziņojumu

 

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot piekrišanu, netiek ietekmēta datu apstrāde, kas veikta laikā, kad piekrišana bija spēkā, vai kas tiek veikta pamatojoties uz citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem.

Interneta veikala klienti savu piekrišanu ( lietošanas noteikumiem un personas datu apstrādei) dod izdarot attiecīgu atzīmi reģistrējoties. Piekrišanu par jaunumu un aktuālo piedāvājumu saņemšanu, kā arī šīs piekrišanas atsaukšana veicama izdarot atzīmi reģistrētajā kontā.

Datu apstrādes piekrišanas atsaukums īstenojams iesniedzot rakstveida pieprasījumu.

 

9.5. Tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē

Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot sniegto kontaktinformāciju vai ziņot attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālr.: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

 

Jūs varat iesniegt brīvā formā rakstītu pieprasījumu par jebkuru savu tiesību īstenošanu, kādā no sekojošiem veidiem:

1) Iesniedzot rakstveida pieprasījumu klātienē mūsu birojā vai kādā citā no tālāk tekstā uzskaitītajām struktūrvienībām:

 • Birojs: “Baltegles”, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

 • Struktūrvienība veikals: “AutoDuals” veikals t/c “Liiba”, Rīgas ielā 22a, Ķekavā, LV-2123

 • Struktūrvienība veikals: “AutoDuals” veikals t/c “Valdeka”, Rīgas ielā 11a, Jelgavā, LV-3002

 • Struktūrvienība veikals: “AutoDuals” veikals t/c “Maxima”, Slokas ielā 115, Rīgā, LV-1067

 • Struktūrvienība veikals: “AutoDuals” veikals t/c “RIMI”, Skolas ielā 4e, Salaspilī, LV-2121

 • Struktūrvienība veikals: “AutoDuals” veikals t/c "Maxima", Vienības gatvē 113, Rīgā, LV-1058

 • Struktūrvienība veikals: “AutoDuals” veikals t/c “Dauga”, Rīgas ielā 23, Ogrē, LV-5001

 • Struktūrvienība veikals: ''AutoDuals'' veikals t/c ''Mežciems'', Biķernieku iela 143, Rīga, LV-1021

2) Iesniedzot rakstveida pieprasījumu – nosūtot to pa pastu uz PĀRZIŅA juridisko adresi: “Baltegles”, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.

3) Iesniedzot rakstveida pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu - nosūtot to uz e-pastu: info@tscduals.lv

 


 

10. DATU DROŠĪBA

Mēs izmantojam pamatotus un atbilstīgus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus personas datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsardzībai, kā to nosaka piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā.

BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas