VINTOLS Strong -30C ziemas logu šķidrums, 4L

6.95Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:VIS004
Grupa:Vējstiklu, dzesēšanas un tehniskie šķidrumiVējstiklu šķidrumi
Ražotājs:AutoDuals
Pieejams
noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :>50 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
Produkta apraksts

Vintols efektīvi attīra stikla virsmas no ceļu sāls, dubļiem un citiem netīrumiem, nodrošinot labu redzamību un braukšanas drošību. Novērš matētās plēvītes rašanos uz stikla un nerada optiskus izkropļojumus. Lietojams apkārtējā gaisa temperatūrās līdz -30°C.

 

Bīstamības marķējums:

Signālvārds: BĪSTAMI!

Brīdinājuma uzraksti:


H226  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319  Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējumi:


P102 Sargāt no bērniem. P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/…/karstas virsmas. Nesmēķēt. P233 Tvertni stingri noslēgt.  P305 + P351 + P338  SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313  Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. P301 + P312  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Citi apdraudējumi:

Produkta tvaiki sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvu maisījumu.

Drošības datu lapa: VIS004

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumu


BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA
IZDEVIGAS CENAS
+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas